JAVNI POZIV ZA KANDIDIRANJE PROJEKATA ZA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA TEMELJEM PROGRAMA KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA

PREDMET PROGRAMA

Dodjela bespovratnih sredstava za podizanje konkurentnosti turističkog gospodarstva kroz potporu ulaganjima u povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude ugostiteljskih objekata, razvoj novih i inovativnih turističkih proizvoda u destinaciji, internacionalizaciju poslovanja, održivi razvoj, diversifikaciju ponude, korištenje novih tehnologija i druge aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti turističkog gospodarstva.

CILJEVI PROGRAMA

Sukladni su sa Strategijom razvoja turizma RH do 2020. godine i pripadajućim akcijskim planovima i nacionalnim programima vezanim za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, unapređenje ponude malih obiteljskih hotela, održivi razvoj (zeleni turizam) i razvoj posebnih oblika turizma (zdravstvenog, kulturnog, cikloturizma, nautičkog, kongresnog, ruralnog). Uz glavni cilj – povećanje atraktivnosti i konkurentnosti hrvatskog turizma, Program treba doprinijeti ostvarenju i slijedećih strateških ciljeva turističkog razvoja:
– poboljšanju strukture i kvalitete smještaja
– novom zapošljavanju
– realizaciji novih investicija
– povećanju turističke potrošnje
– razvoju turizma na turistički nerazvijenim područjima
– produljenju sezone do cjelogodišnjeg turizma

IZNOS PRORAČUNSKIH SREDSTAVA

Za dodjelu bespovratnih potpora temeljem Programa planirana su sredstva u proračunu Ministarstva turizma na proračunskoj aktivnosti A587055 u ukupnom iznosu od 24.600.000,00 kuna

KORISNICI

• subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge)
• OPG – obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja pružaju ugostiteljske i/ili turističke usluge

MJERE PROGRAMA – NAMJENA BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Mjera A – povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude sljedećih vrsta ugostiteljskih objekata:

A1- HOTELI
Postojeći objekti koji imaju rješenje o vrsti i kategoriji ugostiteljskog objekta iz skupine HOTELI: Hotel, Hotel baština (heritage), Difuzni hotel, Aparthotel, Turističko naselje, Turistički apartmani, Pansion, Integralni hotel (udruženi), Lječilišne vrste hotela diversifikacija poslovanja i održivi razvoj, korištenje novih tehnologija, poboljšanje socijalne uključenosti, sljedećih vrsta ugostiteljskih objekata: Hotela, Kampova, Ostalih ugostiteljskih objekata za smještaj, OPG-a za seoski turizam i Objekata u domaćinstvu

A2 – KAMPOVI
Postojeći ili novi ugostiteljski objekti iz skupine KAMPOVI: Kamp ili Kamp odmorište

A3 – OSTALI UGOSTITELJSKI OBJEKTI ZA SMJEŠTAJ
Hostel, Planinarski dom, Lovački dom, Soba, Apartman, Studio apartman, Kuća za odmor, Prenoćište, Objekt za robinzonski smještaj

A4 – OPG (Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo koje pruža ugostiteljske i /ili turističke usluge)
Postojeći ili novi, moguće vrste: Vinotočje/Kušaonica, Izletište, Soba, Apartman, Ruralna kuća za odmor, Kamp, Kamp odmorište ili Kamp odmorište – robinzonski smještaj

Mjera B – razvoj posebnih oblika turizma (Subjekti registrirani za pružanje usluga u turizmu i ugostiteljstvu)

Mjera C – dostupnost i sigurnost

Mjera D – prepoznatljivost

INTENZITET POTPORE I NAČIN ISPLATE

Intenzitet potpore je udio sredstava s kojima Ministarstvo sudjeluje u financiranju predloženog projekta i može dosegnuti do najviše 60 % ukupno opravdanih/prihvatljivih troškova Projekta, s izuzetkom potpore za Mjeru C, kod koje intenzitet potpore može biti do 100 % prihvatljivih troškova. Ministarstvo sredstva za odobrene potpore isplaćuje na žiro račun korisnika u dva dijela:
• 60 % iznosa odobrene potpore po zaključenju Ugovora
• ostatak iznosa po dostavljenom i prihvaćenom privremenom izvješću s računima o utrošku sredstava za avansno isplaćeni dio te dokazima o plaćanju (bankovni izvadci), poštujući ugovorene rokove

Izuzetak od navedenog načina isplate su potpore manje od ili jednake 50.000 kuna, kod kojih će se odobrena sredstva isplaćivati u 100 % iznosu po zaključenju Ugovora.

Prijave temeljem Javnog poziva zaprimaju se do 20. ožujka 2018. godine (navedeni datum je zadnji rok predaje na poštu, ili u pisarnicu Ministarstva).
Cjeloviti tekst Programa i popratna dokumentacija nalazi se na internetskim stranicama Ministarstva turizma www.mint.hr.