JAVNI NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa u Turističkoj zajednici radi obavljanja pripravničkog staža na radnom mjestu „Stručni suradnik“ 1 izvršitelj/ica – na određeno vrijeme, u trajanju od 12 mjeseci

Na temelju članka 22. stavka 4. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (“Narodne novine”, broj 52/19, 42/20), članka 57. Zakona o radu (“Narodne novine”, broj 93/14, 127/17, 98/19 i 151/22), članka 42. točke 9. Statuta Turističke zajednice grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br. 14/20) i članka 8. i članka 16. Pravilnika o djelokrugu, organizaciji, načinu rada, unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Turističke zajednice grada Belišća direktorica Turističke zajednice grada Belišća raspisuje

JAVNI NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa u Turističkoj zajednici radi obavljanja pripravničkog staža na radnom mjestu „Stručni suradnik“ 1 izvršitelj/ica – na određeno vrijeme, u trajanju od 12 mjeseci

Kandidati prijavljeni na javni natječaj moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o radu (“Narodne novine”, broj 93/14, 127/17, 98/19 i 151/22) te posebne uvjete propisane Pravilnikom o djelokrugu, organizaciji, načinu rada, unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Turističke zajednice grada Belišća i to:

– završena najmanje srednja škola (gimnazija, četverogodišnja ili petogodišnja

strukovna škola);

– bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili s radnim iskustvom kraćim od

vremena propisanog za pripravnički staž;

– znanje jednog stranog jezika;

– znanje rada na osobnom računalu.

Prijava mora sadržavati: ime i prezime kandidata, adresu, broj telefona/mobitela i e-mail adresu, naznaku kako je riječ o prijavi na predmetni natječaj, specifikaciju priloga (dokaza) uz prijavu te potpis kandidata.

Uz pisanu prijavu, kandidati su dužni priložiti:

– životopis, vlastoručno potpisan,

– dokaz o hrvatskom državljanstvu(preslika osobne iskaznice, domovnice ili putovnice),

– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja,

– ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda o podacima evidentiranim u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – ne starije od 30 dana od zadnjeg dana roka za podnošenje prijava,

– ako je u elektroničkom zapisu podataka ili potvrdi o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje evidentiran radni staž potrebno je priložiti dokaz da je osoba bez radnog iskustva ili sa radnim iskustvom kraćim od 12 mjeseci na odgovarajućim poslovima u traženoj stručnoj spremi i struci, koji mora sadržavati podatke o vrsti poslova koje je osoba obavljala, s kojim zvanjem i strukom te u kojem razdoblju (rješenje, ugovor o radu, potvrda poslodavca ili drugi dokument kojim dokazuje),

– dokaz o poznavanju jednog stranog jezika – preslika potvrde, svjedodžbe, certifikata ili indeksa iz kojeg je vidljivo pohađanje stranog jezika i trajanje ili vlastoručno potpisana izjava o poznavanju stranog jezika,

– dokaz o poznavanju rada na osobnom računalu – preslika odgovarajuće potvrde, uvjerenja, certifikata, svjedodžbe ili indeksa ili vlastoručno potpisana izjava da poznaje rad na osobnom računalu.

Pripravnik se osposobljava za samostalni rad u zanimanju za koje se školovao s trajanjem pripravničkog staža od godinu dana u kojem roku je dužan položiti stručni ispit sukladno Pravilniku o stručnom ispitu za rad u turističkoj zajednici („Narodne novine“, broj 44/2022).

 Opis poslova:

  • obavlja jednostavnije stručne poslove za Turističku zajednicu koje mu povjeri direktor,
  • obavlja stručne, administrativno – tehničke i knjigovodstvene poslove,
  • sudjeluje u organizacijskim pripremama za razne manifestacije i turističke događaje koje organizira Turistička zajednica,
  • sudjeluje u pripremama materijala za sjednice Skupštine i Turističkog vijeća,
  • obavlja i sve druge poslove koje mu povjeri direktor.

 

Podaci o plaći i radnim odnosima propisani su Pravilnikom o djelokrugu, organizaciji, načinu rada i unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Turističke zajednice grada Belišća.

Način osposobljavanja pripravnika za samostalan rad bit će određen ugovorom o radu.

Radi osposobljavanja za samostalan rad pripravnika se može privremeno uputiti na rad kod drugog poslodavca.

Pripravnik ima mentora koji prati rad pripravnika, daje mu potrebne upute i smjernice za rad, a određuje se ugovorom o radu.

Kandidati prijavom na natječaj pristaju da se njihovi osobni podaci obrađuju u potrebnom
obimu i u svrhu provedbe natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ od 27. 04. 2016. godine (Službeni list Europske unije, L119/1).

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN, broj 82/08 i 69/17).

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Nepravovremene i nepotpune prijave prema uvjetima iz ovog natječaja neće se razmatrati. Direktorica zadržava pravo u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj, odnosno pravo ne odabrati ni jednog kandidata, bez obveza obrazlaganja svoje odluke i bez odgovornosti prema kandidatima.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se isključivo u zatvorenoj omotnici poštom ili osobno na adresu: Turistička zajednica grada Belišća, Vijenac S. H. Gutmanna 15B, 31551 Belišće, s naznakom: „Ne otvarati – pripravnik – Stručni suradnik“.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na web stranici Turističke zajednice grada Belišća, odnosno zaključno s danom 14. veljače 2023. godine.

Direktorica

TZ grada Belišća:

Mirjana Klen