JAVNI NATJEČAJ za radno mjesto “VIŠI/A STRUČNI/A SURADNIK/ICA ZA PROMOCIJU KULTURNE I INDUSTRIJSKE BAŠTINE” 1 izvršitelj/ica – na neodređeno vrijeme, na puno radno vrijeme

Na temelju članka 22. stavka 4. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (“Narodne novine”, broj 52/19, 42/20), članka 42. točke 9. Statuta Turističke zajednice grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br. 14/20) i članka 8. i članka 15.a Pravilnika o djelokrugu, organizaciji, načinu rada, unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Turističke zajednice grada Belišća direktorica Turističke zajednice grada Belišća raspisuje

JAVNI NATJEČAJ za radno mjesto “VIŠI/A STRUČNI/A SURADNIK/ICA ZA PROMOCIJU KULTURNE I INDUSTRIJSKE BAŠTINE” 1 izvršitelj/ica – na neodređeno vrijeme, na puno radno vrijeme

 Uz opće uvjete propisane Zakonom o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19, 151/22 i 64/23), kandidati moraju ispunjavati posebne uvjete sukladno odredbi članka 21. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20), uvjete sukladno Pravilniku o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (NN 13/22) te posebne uvjete propisane Pravilnikom o djelokrugu, organizaciji, načinu rada, unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Turističke zajednice grada Belišća i to:

1. završen najmanje stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij;

2. najmanje 2 godine radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme iz točke 1. ovoga stavka;
3. znanje jednog stranog jezika;
4. znanje rada na osobnom računalu.

Prijava mora sadržavati: ime i prezime kandidata, adresu, broj telefona/mobitela i e-mail adresu, naznaku kako je riječ o prijavi na predmetni natječaj, specifikaciju priloga (dokaza) uz prijavu te potpis kandidata.

Uz pisanu prijavu, kandidati su dužni priložiti:

1. životopis;
2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice, osobne iskaznice ili putovnice);
3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja;
4. dokaze iz kojih je vidljivo da kandidat ima najmanje 2 godine radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme (preslika radne knjižice ili elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili uvjerenje poslodavca kojim se dokazuje određeno radno iskustvo ili preslika ugovora o radu i sl.);
5. dokaz o poznavanju jednog stranog jezika (preslika odgovarajuće potvrde, uvjerenja, certifikata, svjedodžbe ili indeksa ili vlastoručno potpisana izjava o poznavanju stranog jezika);
6. dokaz o poznavanju rada na osobnom računalu (preslika odgovarajuće potvrde, uvjerenja, certifikata, svjedodžbe ili indeksa ili vlastoručno potpisana izjava o poznavanju rada na osobnom računalu);
7. preslika uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u turističkom uredu (ukoliko ima položen ispit);
8. vlastoručno potpisanu Izjavu o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka u svrhu provedbe natječajnog postupka za radno mjesto Viši/a stručni/a suradnik/ica za promociju kulturne i industrijske baštine. (IZJAVA)

Opis poslova:

1. sudjeluje u organizacijskim pripremama za razne kulturne, glazbene i druge manifestacije i turističke događaje koje organizira Turistička zajednica,
2. provodi mjere vidljivosti kulturne i industrijske baštine grada,
3. informira turiste o znamenitostima, spomenicima kulture, posebno vezane uz industrijsku baštinu,
3. pruža informacije o privlačnostima Grada kao turističke destinacije,
5. promovira turističke proizvode s područja Zajednice,
6. priprema odluke i druge opće akte za izvršenje i objavu,
7. prikuplja, obrađuje i distribuira obavijesti, informacije i analitičke izvještaje s ciljem poticanja razvoja turizma na području Zajednice,
8. obavlja i sve druge poslove koje mu povjeri direktor.

Podaci o plaći i radnim odnosima propisani su Pravilnikom o djelokrugu, organizaciji, načinu rada i unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Turističke zajednice grada Belišća.

Kandidati prijavom na natječaj pristaju da se njihovi osobni podaci obrađuju u potrebnom obimu i u svrhu provedbe natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ od 27. 04. 2016. godine (Službeni list Europske unije, L119/1).

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN, broj 82/08 i 69/17).

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Nepravovremene i nepotpune prijave prema uvjetima iz ovog natječaja neće se razmatrati. Direktorica zadržava pravo u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj, odnosno pravo ne odabrati ni jednog kandidata, bez obveza obrazlaganja svoje odluke i bez odgovornosti prema kandidatima.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se isključivo u zatvorenoj omotnici poštom ili osobno na adresu:

Turistička zajednica grada Belišća, Vijenac S. H. Gutmanna 15B, 31551 Belišće, s naznakom: „JAVNI NATJEČAJ – Viši/A stručni/A suradnik/ica ZA PROMOCIJU KULTURNE I INDUSTRIJSKE BAŠTINE“.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na web stranici Turističke zajednice grada Belišća, odnosno zaključno s danom 12. kolovoza 2023. godine.

Direktorica
Turističke zajednice grada Belišća:
Mirjana Klen, dipl. tur. kom.