JAVNI NATJEČAJ za radno mjesto “STRUČNI/A SURADNIK/ICA”

Na temelju članka 22. stavka 5. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (“Narodne novine”, broj 52/19, 42/20), članka 40. točke 3. Statuta Turističke zajednice grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br. 14/20), članka 16. Pravilnika o djelokrugu, organizaciji, načinu rada, unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Turističke zajednice grada Belišća, predsjednik Turističke zajednice grada Belišća, dana 7. ožujka 2024. godine Belišća, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ za radno mjesto “STRUČNI/A SURADNIK/ICA”

1 izvršitelj/ica – na neodređeno vrijeme, na puno radno vrijeme

Članak 1.
Kandidat/kinja za radno mjesto „STRUČNI/A SURADNIK/ICA“ mora uz opće uvjete propisane Zakonom o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19, 151/22 i 64/23) ispunjavati posebne uvjete sukladno odredbi članka 21. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20), uvjete sukladno Pravilniku o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama
(NN 13/22) te posebne uvjete propisane Pravilnikom o djelokrugu, organizaciji, načinu rada, unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Turističke zajednice grada Belišća i to:
1. završena najmanje srednja škola (gimnazija, četverogodišnja ili petogodišnja strukovna škola);
2. najmanje jedna godina radnog iskustva;
3. znanje jednog stranog jezika;
4. znanje rada na osobnom računalu.

Članak 2.
Kandidat/kinja uz pisanu prijavu obvezno treba priložiti:
1. životopis, vlastoručno potpisan;
2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice, osobne iskaznice ili putovnice);
3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe);
4. ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – ne starije od 30 dana od zadnjeg dana roka za podnošenje prijava;
5.dokaze iz kojih je vidljivo da kandidat ima najmanje 1 godinu dana radnog iskustva (preslika radne knjižice, elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca kojim se dokazuje određeno radno iskustvo, preslika ugovora o radu i sl.);
5. dokaz o znanju jednog stranog jezika (preslika svjedodžbe);
6. preslika uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u turističkom uredu (ukoliko ima položen ispit);
7. dokaz o poznavanju rada na računalu (preslika svjedodžbe);
8. vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da je suglasan/a sa svim uvjetima javnog natječaja te korištenjem i obradom osobnih podataka u svrhu provedbe postupka nakon objavljenog javnog natječaja (dostupno na web stranici Turističke zajednice grada Belišća www.tzbelisce.net).

Članak 3.
Podaci o plaći i radnim odnosima propisani su Pravilnikom o djelokrugu, organizaciji, načinu rada i unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Turističke zajednice grada Belišća.

Članak 4.
Prijave na javni natječaj s traženim prilozima dostavljaju se na adresu:

Turistička zajednica grada Belišća
„Javni natječaj za stručni/a suradnik/ica Turističke zajednice grada Belišća“
Vijenac S. H. Gutmanna 15B
31551 Belišće

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na web stranici Turističke zajednice grada Belišća te HZZ-u, odnosno zaključno do 15. ožujka 2024.godine.

Članak 5.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Predsjednik Turističke zajednice zadržava pravo poništenja javnog natječaja.

Klasa: 334-09/24-06/01
Ur broj: 2158-3-2-24-2
Belišće, 7. ožujka 2024. godine

Predsjednik Turističke zajednice grada Belišća: Dinko Burić, dr. med.

Izjava o davanju suglasnosti za korištenje osobnih podataka