JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA BELIŠĆA NA RADNO MJESTO “DIREKTOR/ICA” TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA BELIŠĆA

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA BELIŠĆA
Vijenac S. H. Gutmanna 15B
31 551 Belišće
Klasa: 334-01/20-06/06
Urbroj: 2185/02-6-20-68
Belišće, 12. studenog 2020. godine

TURISTIČKO VIJEĆE TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA BELIŠĆA

objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za odabir kandidata za obavljanje poslova radnog mjesta

„DIREKTOR/ICA“

Turističke zajednice grada Belišća

1 izvršitelj/ica – na neodređeno vrijeme, na puno radno vrijeme

Sukladno članku 21. 22. i 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (“Narodne novine”, broj 52/19, 42/20) i članku 2. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (“Narodne novine” br. 23/17 i 72/17), kandidat za direktora/icu mora ispunjavati sljedeće uvjete:

1. da ima završen najmanje specijalistički diplomski stručni ili diplomski sveučilišni studij (300 ECTS bodova);
2. da ima najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima s područja turizma za koje je kao uvjet propisan minimalno studij iz točke 1. ovoga članka;
3. da izradi prijedlog svog programa rada turističke zajednice za narednu kalendarsku godinu;
4. da aktivno zna jedan svjetski jezik;
5. da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema treba u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit;
6. da poznaje rad na osobnom računalu.

Osim uvjeta iz prethodnog stavka, kandidat za direktora/icu mora ispunjavati uvjet da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva, dok ta mjera traje sukladno odredbi članka 21. točke 3. Zakona o turističkim zajednicama i promociji hrvatskog turizma (“Narodne novine” broj 52/19, 42/20).

Kandidat uz pisanu prijavu obvezno treba priložiti:

1. životopis;

2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice,osobne iskaznice ili putovnice);

3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome);

4. dokaze iz kojih je vidljivo da kandidat ima najmanje 3 godine dana radnog iskustva na poslovima s područja turizma (preslika radne knjižice, elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca kojim se dokazuje određeno radno iskustvo na poslovima u turizmu, preslika ugovora o radu i sl.);

5. prijedlog programa rada Turističke zajednice za za narednu kalendarsku godinu;

6. dokaz o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika (preslika svjedodžbe ili indexa obrazovne ustanove, certifikata škole za strane jezike i sl.);

7. preslika uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u turističkom uredu (ukoliko ima položen ispit) ili izjavu da ga nije dužan polagati (napomena: u skladu s člankom 23.stavkom 5. i 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19, 42/20), direktorom može biti imenovana i osoba koja u trenutku sklapanja ugovora o radu nema položen stručni ispit za rad u turističkom uredu uz uvjet da stručni ispit položi u roku od jedne godine od stupanja na rad ili je riječ o osobi koja ima odgovarajuću stručnu spremu i najmanje 10 godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi);

8. dokaz o poznavanju rada na računalu (preslika svjedodžbe, indexa ili certifikata odgovarajuće obrazovne ustanove i sl.);

9. izvod iz kaznene evidencije kojim se dokazuje da kandidatu nije pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva, dok ta mjera traje, ne stariji od tri mjeseca.

Podaci o plaći i radnim odnosima propisani su Pravilnikom o djelokrugu, organizaciji, načinu rada i unutarnjem ustrojstvu Turističkog ureda Turističke zajednice grada Belišća.

Prijave na javni natječaj s traženim prilozima dostavljaju se na adresu:

Turističko vijeće Turističke zajednice grada Belišća

„Javni natječaj za direktora/icu Turističke zajednice grada Belišća“

Vijenac S. H. Gutmanna 15B

31551 Belišće

zaključno do 20. studenog 2020. godine.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Turističko vijeće zadržava pravo poništenja javnog natječaja.

Predsjednik Turističkog vijeća

Turističke zajednice grada Belišća:

Dinko Burić, dr.med